Annai Brigaderei -155!

“Sadegt savam darbam,

Savam pienākumam,

Savam uzdevumam,

Savām idejām!”

    /A.Brigadere/

    19.oktobrī skolas bibliotēkā pulcējās 4.klašu skolēni, lai iepazītos un pārdomātu rakstnieces “Sprīdīša” ceļu pasaulē, meklētu  savu “Laimes zemi” un ieklausītos mūsu senču atstātajās dzīves gudrībās.

    Dzimusi  un augusi skaistajā Zemgalē, Tērvetes pusē, laikā, kad Latvijā valdīja kungu un kalpu laiki, mazā Annele agri iepazīst kalpa dzīves  sūrumu ,vēro attiecības  starp cilvēkiem. Viņa iemīl dzimtā novada plašumu ar ziedošajām pļavām  un brīnumu pilnajiem mežiem.

    Rakstnieces latvisko vērtību skalā nozīmīgu vietu ieņem darba tikums. Darbs palīdz Sprīdītim, Maijai un Gundegai pārvarēt viņu pašu nevarību. Darbā cilvēks veidojas, top gudrāks un stiprāks. Kāda gan būtu pasaule sliņķu pilna?

    Mūsu senčiem nebija lemts iet skolās, bet tautas gudrības, zināšanas paaudzes mantoja no tautas dziesmām, pasakām, teikām ,kuras vakaros  stāstīja vecmāmiņas un māmiņas. Pret darbu izturējās ar cieņu, uzvelkot baltu kreklu sējot labību vai svētku drēbes, jaucot maizi.

    Rakstniece savos darbos aicina būt labsirdīgiem, labestīgiem un  palīdzēt grūtībās nonākušajiem, dzīvot  ar sirsnīgu  attieksmi pret līdzcilvēkiem un dabu. Katrā no mums ir daļiņa no Maijas vai Paijas, Sprīdīša vēlmes meklēt laimi pasaulē, Gundegas spītības ar iespēju mainīties uz labo pusi, augt un veidoties! Ne augumā ir spēks, bet cilvēkā pašā. Arī Sprīdītis neiztur Vēja mātes uzdevumu, bet mācās, aug  grūtības pārvarot.

    Anna Brigadere mums ir atstājusi  skaistas un dzīves vērtību pārpilnas pasaku lugas, 19.gs. vidus un 20.gs. sākuma lauku dzīves atainojumu, brīvās Latvijas  valsts veidošanās stāstu.

    Annas Brigaderes “Laimes zeme”  ir dzimtās mājas un laba sirds! Ieklausīsimies rakstnieces aicinājumā  – iztīrīt savas sirdis no melnumiem, visa sliktā, lai mirdz kā dimanti!