Uzņemšana skolā

Uzņemšanas skolā notiek atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumiem Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē“.

Rīgas sākumskolā ,,Valodiņa’’ īsteno speciālās pamatizglītības pirmā posma (1. – 4. klase) programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 11015511), atverot speciālās izglītības klases. 

Programmā tiek uzņemti izglītojamie tikai ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu ar norādi, ka izglītojamam ieteicamā ir speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 11015511 vai  21015511), pamatojoties uz vecāka vai likumiskā pārstāvja (turpmāk – vecāki) iesniegumu.