Interešu izglītība

Izglītojamiem ir iespēja pilnveidot un attīstīt savus talantus, iesaistoties dažādos interešu izglītības pulciņos. 


Zēnu koris „Mazputniņš” (sk.Silvija Juhņeviča)


 Vokālais ansamblis „Vālodzīte” (sk.Silvija Juhņeviča)


Deju pulciņš (sk.Ieva Ustupa)


Basketbola pulciņš (sk.Margta Lagzdiņa)

 Sporta spēļu pulciņš (sk.Margta Lagzdiņa)

 Attīstošā vingrošana (sk.Ieva Ustupa)


 Vizuālās mākslas pulciņš (sk.Māra Veitnere)