Interešu izglītība

Izglītojamiem ir iespēja pilnveidot un attīstīt savus talantus, iesaistoties dažādos interešu izglītības pulciņos. 


Zēnu koris „Mazputniņš” (sk.Silvija Juhņeviča)


 Vokālais ansamblis „Vālodzīte” (sk.Silvija Juhņeviča)


Basketbola pulciņš (sk.Līva Lauberte)

 Sporta spēļu pulciņš (sk.Līva Lauberte)

 Attīstošā vingrošana (sk.Ieva Romanovska)


 Vizuālās mākslas pulciņš (sk.Māra Veitnere)