Par skolu

Rīgas sākumskola „Valodiņa” no 2020. gada 1. septembra ir vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno speciālās pamatizglītības pirmā posma (1. – 4. klase) programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 11015511), atverot speciālās izglītības klases.

Programma tiek īstenota piecu mācību gadu laikā. Izglītojamo valodas traucējumu korekcijai un sekmīgai speciālās pamatizglītības programmas daļas apguvei izglītojamie 1. klases mācību programmu apgūst divu mācību gadu laikā, kam ir izšķiroša nozīme izglītojamo valodas attīstības veicināšanā. Pirmajā apmācības gadā tiek veikts padziļināts valodas un runas korekcijas, lasītprasmes un rakstītprasmes apguves darbs, tādēļ ļoti būtiski bērniem ar valodas traucējumiem uzsākt mācības Rīgas sākumskolas „Valodiņa” 1. klasē pirmajā apmācības gadā.

Izglītojamos Skolā uzņem atbilstoši MK Nr. 11 ,, Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē’’ .

Skolā tiek uzņemti izglītojamie ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību, pamatojoties uz Pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk ‒ PMK)  atzinumu. Izglītojamos skolā uzņem neatkarīgi no dzīvesvietas. Priekšrocības uzņemšanai Skolā ir tiem izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. 

Izglītojamie ar valodas traucējumiem tiek uzņemti speciālās izglītības klasēs. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem maksimālais izglītojamo skaits klasē ir 14 izglītojamie. 

Izglītojamo skaits Skolā ik gadu pieaug (skatīt 1. attēlu). 

1. attēls. Izglītojamo skaita dinamika (2017./2018. – 2019./2020. m. g.)

 

Pēc mācību stundām tiek organizēts pagarinātās dienas grupu darbs, kura laikā notiek sistemātisks un plānveidīgs izglītojamo valodas korekcijas un ārstnieciski profilaktiskais darbs.

 Skola ārpus obligātā mācību laika piedāvā izglītojamajiem piedalīties daudzpusīgās un kvalitatīvās interešu izglītības nodarbībās. Izglītojamiem ir iespēja pilnveidot savas spējas un izkopt talantus, apmeklējot zēnu kori „Mazputniņš”, dziedot ansamblī „Vālodzīte”, darbojoties mūsdienu deju, zīmēšanas pulciņā, kā arī iesaistoties basketbola, sporta spēļu pulciņos vai piedaloties attīstošās vingrošanas nodarbībās. 

Skolas darbības pamatmērķi:

 • Veidot izglītības vidi, organizēt izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā un speciālās pamatizglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu.
 • Sagatavot izglītojamos izglītības turpināšanai vispārējās izglītības iestādēs.

Skolas darbības pamatvirziens – izglītojošā darbība, valodas korekcijas un ārstnieciski profilaktiskais darbs. 

Skolas galvenie uzdevumi:

 • īstenot speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, organizēt Skolas izglītojamo valodas korekcijas darbu un ārstnieciski profilaktisko darbu; 
 • dot iespēju Skolas izglītojamajiem iegūt zināšanas un iemaņas atbilstoši viņu veselības stāvoklim un spējām; 
 • veicināt kvalitatīvas mācību un materiālās bāzes veidošanu izglītojamo garīgo, radošo un fizisko spēju attīstībai; 
 • radīt labvēlīgus apstākļus izglītojamo vispusīgai attīstībai un sekmēt izglītojamo komunikatīvo prasmju attīstību; 
 • sagatavot izglītojamos izglītības ieguves turpināšanai vispārējās izglītības iestādēs; 
 • veidot izglītojamajos labas kultūras un uzvedības iemaņas aktīvai līdzdalībai procesos demokrātiskas sabiedrības apstākļos un spēju uzņemties atbildību, risinot kopīgas problēmas; 
 • novērtēt izglītības procesa kvalitāti un plānot tālāko darbību; 
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē aizgādību; turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu sasniegšanā; 
 • racionāli izmantot izglītībai piešķirtos resursus. 

Skolas misija:

Pedagogu prasmīgi veiktais izglītojamo valodas korekcijas darbs ir drošs pamats izglītojamo turpmākās dzīves kvalitātes uzlabošanai.


Ieskats skolas vēsturē.

Skola dibināta 1969. gadā kā Rīgas speciālā pagarinātās dienas skola izglītojamajiem ar smagiem valodas traucējumiem. 1994. gadā skola tika pārsaukta par Rīgas Logopēdisko skolu. Kopš 2003. gada 1. augusta skolas nosaukums ir Rīgas sākumskola „Valodiņa”.   

Rīgas sākumskola „Valodiņa” ir Rīgas pilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša izglītības iestāde. Līdz 2020.gada 31.augustam bijusi speciālā izglītības iestāde, no 2020. gada 1. septembra Skola ir vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno speciālās pamatizglītības pirmā posma (1. – 4. klase) programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. 

2020.gada 14.februārī, atskatoties uz paveikto Skolas pastāvēšanas laikā, godinot bijušos un esošos pedagogus, Skoliņa svinēja 50 gadu jubileju.