Par skolu

Rīgas sākumskola „Valodiņa” dibināta 1969.gadā.

Rīgas sākumskolā „Valodiņa” uzņem izglītojamos ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Izglītojamais tiek uzņemts neatkarīgi no dzīvesvietas.

Skola īsteno licencētu speciālās pamatizglītības pirmā posma (1. – 4. klase) programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem; tās īstenošanas laiks ir 5 gadi.

Izglītības procesa organizēšanā izšķiroša nozīme ir 1. klases diviem apmācības gadiem, kuru laikā tiek veikts padziļināts valodas korekcijas, lasītprasmes un rakstītprasmes apguves darbs. Ļoti svarīgi bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību uzsākt mācības Rīgas sākumskolā „Valodiņa” 1. klasē pirmajā apmācības gadā.

Skolas galvenais uzdevums: īstenojot speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, organizējot valodas korekcijas un ārstnieciski profilaktisko darbu, sagatavot izglītojamos izglītības ieguves turpināšanai vispārējās izglītības iestādēs.

Skola organizē pagarinātās dienas grupas darbu, kura laikā notiek sistemātisks un plānveidīgs izglītojamo valodas korekcijas darbs.

Rīgas sākumskolas „Valodiņa” skolas darbības modelis ir pierādījis, ka skolēnu apmācībā un korekcijas darbā, pielietojot speciālās darba metodes un paņēmienus, skolotāju – logopēdu lielo darba pieredzi, izmantojot visu skolas realizēto rehabilitācijas un korekcijas kompleksu, skola nodrošina bērnu sekmīgu iekļaušanos vispārējās izglītības skolās. Pēc 4. klases izglītojamie sekmīgi turpina mācības vecāku izvēlētajās vispārējās izglītības iestādes 5. klasē.

Apkopojot un analizējot izglītojamo mācību sasniegumus 5. klasē, secinām, ka mūsu skolas skolēni pēc sekmīgi veiktā valodas korekcijas un rehabilitācijas darba, aktīvi piedaloties vispārizglītojošām skolām organizētajos konkursos, skatēs un sporta sacensībās, ir sagatavoti, lai veiksmīgi turpinātu mācības pamatskolā, vidusskolā un augstskolā.