Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2021./2022. mācību gada septembrī Rīgas sākumskola „Valodiņa” ir uzsākusi dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotajā projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir mazināt to izglītojamo skaitu, kas kādā izglītības posmā varētu pārtraukt mācības.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Tādējādi būtisks ieguvums ir ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.

Projekta darbības paredz, ka katram projektā iesaistītajam skolēnam tiek nodrošināts konsultatīvais atbalsts, saskaņā ar individuālo atbalsta plānu (turpmāk – IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekta īstenošanas laiks: 03.2017.–12.2023.

Projekta mērķgrupa: 5. līdz 12. klašu izglītojamie, kā arī no 2021./2022. m. g. I semestra – 1. līdz 4. klašu izglītojamie.

Mūsu skolā projektā dalību uzsākuši 25 izglītojamie, kuriem konsultatīvo atbalstu sniedz 11 pedagogi. Katram izglītojamam ir izveidots individuālais atbalsta plāns (IAP), kurā ir izvērtēti mācību nesekmības riski, paredzot nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai.

Plašāka informācija par projektu http://www.pumpurs.lv