Skola akreditēta

Ar prieku, lepnumu un gandarījumu varu paziņot, ka skola akreditēta uz maksimālo laika periodu – uz 6 gadiem (līdz 2027. gada 28. aprīlim).

Vēlos izteikt pateicību visiem pedagogiem, skolas darbiniekiem, skolēniem un viņu ģimenēm par atbalstu, ieguldīto darbu un darba novērtējumu.

Laika periodā no 2021. gada 15.februāra līdz 26.februārim skolā noritēja attālinātā skolas akreditācija un direktores darba kvalitātes novērtēšana.

Akreditācijas komisija – akreditācijas komisijas vadītāja Sarmīte Balode, akreditācijas eksperte Inese Kravcova, akreditācijas eksperte Dina Jēkabsone – izvērtēja skolas pašnovērtējuma ziņojumu, izanalizēja skolas obligāto dokumentāciju, to atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem, atzinīgi novērtēja vecāku un pedagogu sniegto viedokli EDURIO aptaujās. Lai detalizētāk varētu novērtēt skolas darba kvalitāti, vēroja tiešsaistes mācību stundas, veica sarunas ar skolas dibinātāju, skolas direktori, pedagogiem un Skolas padomes vecāku pārstāvjiem.

Akreditācijas ekspertu novērtējums ir ļoti pozitīvs, saņemot visās jomās un kritērijos vērtējumus “labi” un “ļoti labi”, īpaši akcentējot skolas darba stiprās puses.

Mēs šo paveicām, esot plecu pie pleca, lai mums izdodas arī turpmāk.

Direktore Inese Groza