Dāvinājums no Latviešu valodas aģentūras!

Esam saņēmuši dāvinājumu no Latviešu valodas aģentūras –  galda spēļu komplektu un latviešu valodas bilžu vārdnīcu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, ko saņēma visas Rīgas skolas. 

ESAF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (vienošanās Nr.8.3.1.1/16/I/002) ietvaros Latviešu valodas aģentūrā izstrādāti mācību materiāli pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem:

1. Galda spēļu komplekts pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem – 2 eksemplāri. 

/ Spēļu komplektā ir 20 aizraujošas spēles burtu un skaņu apguvei, vārdu krājuma pilnveidei un citas spēles/

2. Latviešu valodas bilžu vārdnīca pirmsskolas un sākumskolas bērniem – 3 eksemplāri

/ Tas sekmē leksikas, dažādu gramatisko modeļu, runas prasmju un pašvadītas mācīšanās pilnveidi. Bilžu vārdnīcai ir četras daļas: Es pats; No rīta līdz vakaram; Pasaule; To der zināt. Katrā vārdnīcas daļā ietverts noteikts vārdu krājums, kā arī dažādi vārdu savienojumi un gramatiski modeļi ar šiem vārdiem. 

Bilžu vārdnīca digitālā formātā pieejama arī šeit:

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/LVA_bilzuvardnica.pdf

Bibliotekāre