Vecāku ievērībai!

Aicinām iepazīties ar Rīgas sākumskolas ,,Valodiņa’’ iekšējiem noteikumiem ,,Izglītības procesa organizēšananodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu” šeit.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēts izglītības process Rīgas sākumskolā “Valodiņa”, lai mazinātu skolas darbinieku un izglītojamo risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus.

Aicinām būt atbildīgiem un strikti ievērot noteikumus, lai mācību process varētu sekmīgi noritēt klātienē un mēs visi spētu nosargāt veselību!

Paldies par sapratni!